ﺳﻤﻨﺎﻥ| بیش از ۳۰۰ نفر در آرادان در قالب دو طرح صنعتی صاحب شغل می شوند

ﺑﻪ ﮔﺰاﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰاﺭﻱ ﺗﺴﻨﻴﻢ اﺯ ﺁﺭاﺩاﻥ، ﺳﻌﻴﺪ اﻓﺸﺎﺭ ﻧﺎﺩﺭﻱ ﺻﺒﺢ اﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ گل‌باران ﻣﺰاﺭ ﺷﻬﺪاﻱ ﺁﺭاﺩاﻥ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ اﺳﺘﺎﻧﺪاﺭ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭاﻥ اﻇﻬﺎﺭ ﺩاﺷﺖ: ﻋﻤﺪه ﻣﺮﺩﻡ ﺁﺭاﺩاﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺯه ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺭﻭﻧﻖ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﺯ اولویت‌های اﺻ ﻲ ﺩﻭﻟﺖ اﺳﺖ.

ﻭﻱ ﺑﺎ اﺷﺎﺭه ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ کم‌آبی ﺩﺭ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ: اﺟﺮاﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻮﻳﻦ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ اﺯ رویکردهای اﺻ ﻲ ﻣﺎ ﺑﺮاﻱ ﻣﻘﺎﺑ ﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺤﺮاﻥ اﺳﺖ و تاکنون ﺑﻴﺶ اﺯ ﻳﻚ ﻫﺰاﺭ ﻫﻜﺘﺎﺭ اﺯ اﺭاﺿﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺁﺭاﺩاﻥ ﺩﺭ اﻳﻦ ﻃﺮﺡ سامان‌دهی ﺷﺪﻧﺪ.

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاﺭ ﺁﺭاﺩاﻥ ﺑﺎ تأکید ﺑﺮ ﻟﺰﻭﻡ اﺟﺮاﻱ ﻃﺮﺡ اﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ اﺯ ﻧﻤﺮﻭﺩ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ: اﻳﻦ ﻃﺮﺡ می‌تواند ﺑﺨﺶ عمده‌ای اﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭا ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻛﻨﺪ.

ﻭﻱ ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰاﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ سال‌های ﮔﺬﺷﺘﻪ ۱۰ ﺩﺭﺻﺪ افزایش‌یافته اﺳﺖ اﺫﻋﺎﻥ ﻛﺮﺩ: ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻳﻜﻲ اﺯ اﻫﺪاﻑ ﻣﻬﻢ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻧﻮ ﭘﺎ اﺳﺖ و تاکنون ۵۰۰ ﻫﺰاﺭ ﻗﻂﻌﻪ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻃﻴﻮﺭ افزوده‌شده اﺳﺖ.

اﻓﺸﺎﺭ ﻧﺎﺩﺭﻱ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ اﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ بالغ‌بر ۱۰۰ ﺩﺳﺘﮕﺎه ماشین‌آلات ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﻪ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯاﻥ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ داده‌شده اﻓﺰﻭﺩ: ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋ ﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﺯ ﺩﻳﮕﺮ رویکردهای اولویت‌دار اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮاﻱ اﻳ ﺎﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪاﺭ اﺳﺖ.

ﻭﻱ اﺑﺮاﺯ ﺩاﺷﺖ: ۱۵ ﭘﺮﻭﮊه ﻋﻤﺮاﻧﻲ و اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﻴﺶ اﺯ ۹۲ ﻣﻴ ﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ بهره‌برداری می‌رسد.

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاﺭ ﺁﺭاﺩاﻥ ﺑﺎ اﺷﺎﺭه ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎﺡ ۲ ﻃﺮﺡ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ: ﺑﺎ بهره‌برداری اﺯ اﻳﻦ ۲ ﻃﺮﺡ ﺻﻨﻌﺘﻲ بالغ‌بر ۳۰۰ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺁﺭاﺩاﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻐﻞ می‌شوند و اﺣﻴﺎی طرح‌های ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻴﺰ اﺯ ﺟﻤ ﻪ طرح‌های ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ اﻗﺪاﻡ اﺳﺖ.

ﻭﻱ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ: ۲ ﭘﺮﻭﮊه ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎﺭﻱ بالغ‌بر ۶ ﻣﻴ ﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺩﻫﻪ ﻓ ﺮ ﻛ ﻨﮓ ﺯﻧﻲ می‌شود.

اﻧﺘﻬﺎﻱ ﭘﻴﺎﻡ/ ع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *